Cursus daltoncoördinator
Cursus voor daltoncoördinator met NDV certificaat voor de daltoncoördinator
Opbouw cursus daltoncoördinator

De Nederlandse dalton vereniging stimuleert de aanwezigheid en het functioneren van een daltoncoördinator op daltonscholen. Beginnende daltoncoördinatoren vragen zich vaak af wat de specifieke taken zijn en wat er van hen verwacht kan worden. Tijdens de cursus gaan we in op de verschillende taken van een daltoncoördinator en we proberen tot een specifieke taakomschrijving te komen, hierbij behoort een Portfolio en een POP. Delen en ervaringen uitwisselen is de meerwaarde voor veel daltoncoördinatoren.

Beginsituatie
 • De cursist is werkzaam in het daltononderwijs.
 • De cursist is in het bezit van het certificaat daltonleraar of is hiermee bezig.
 • De cursist is of wordt in de praktijk belast met de taak dalton te coördineren in de eigen schoolorganisatie.
 • De cursist geniet vrijstellingen voor reeds doorlopen cursus(sen) daltoncoördinator.
We kijken tijdens de cursus naar verschillende aspecten:
 • Mijn taken als daltoncoördinator, mijn ontwikkeling, wat heb ik nodig om mijn taak uit te
  kunnen voeren?
 • Mijn contact met de collega’s van mijn team, wat kan ik voor hen betekenen?
 • Mijn plek binnen de schoolontwikkeling en dan uiteraard met name de daltonontwikkeling.
 • Mijn plek binnen dalton op regionaal en landelijk niveau, wat wordt er van mij verwacht?
 • Onze school en de omgeving, tevens communicatie met ouders
 • Van binnen naar buiten, ik als daltoncoördinator, en vervolgens: met wie heb ik allemaal te
  maken, welke technieken heb ik tot mijn beschikking om onze school verder
  te brengen binnen dalton?
 • Waar ligt het eigenaarschap? Hoe zorg ik voor een breedgedragen teamontwikkeling?
 • De bijeenkomsten zijn gericht op het coachen van je collega’s, de techniek , de
  achtergronden met praktijkopdrachten
 • De daltoncoördinator heeft een specifieke taak binnen de lerende organisatie.
 • Tijdens de bijeenkomsten maar ook in het portfolio van de cursist en het
  daltonbeleidsplan is te lezen welke rol de daltoncoördinator speelt binnen de
  organisatie.
Sleutelwoorden en begrippen:

De ontwikkeling van de daltoncoördinator wordt gevuld met onderwerpen binnen de daltonvisie(deze thema’s ook noemen binnen het reflectieverslag rond de eigen ontwikkeling):

 • Van leiden naar begeleiden
 • Eigenaarschap creëren binnen je team
 • Loslaten daar waar het kan, leiden daar waar het moet
 • Vrijheid in gebondenheid hanteren als coördinerende binnen de school
 • Samenwerken benutten als kans voor ontwikkeling en teambuilding(pedagogisch klimaat)
 • Samenwerken inzetten om mensen optimaal te activeren en hun verantwoordelijkheid te laten
  nemen ten opzichte van elkaar en de ontwikkeling
 • Visie van dalton vertalen in de praktijk op hoger niveau
 • Organisatievormen en technieken om breedgedragen teamontwikkeling tot stand te brengen en te
  onderhouden.
 • Intervisie, leren van en met elkaar
 • Verantwoordelijkheid, dragen voor jezelf.
Inhoudelijke doelstellingen
 • De daltoncoördinator heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst, over
  de daltonpraktijk en actuele wetenschappelijke ontwikkelingen
 • De daltoncoördinator moet in staat zijn om een 5 jaren daltonbeleidsplan te
  schrijven waarin de aanbevelingen n.a.v. de daltonvisitatie zijn opgenomen.
 • De daltoncoördinator moet in staat zijn een daltonvisitatie voor te bereiden,
  waarbij de zelfevaluatie centraal staat
 • De daltoncoördinator ondersteunt het daltonproces binnen de school en neemt
  daartoe initiatieven naar het team in overleg met de directie
 • De daltoncoördinator heeft een rol in het opvangen en begeleiden van nieuwe
  leraren en draagt zorg voor het doorgeven van het daltonproces.
 • De daltoncoördinator kan collega’s coachen en begeleiden, waarbij enerzijds de
  collega’s ruimte wordt gegund en anderzijds de daltonafspraken worden geborgd
 • De daltoncoördinator heeft kennis en inzicht om te kunnen mobiliseren, inspireren,
  waarderen en reflecteren.
 • De daltoncoördinator draagt zorg voor reflectiemomenten voor teamleden en voor
  zichzelf door 2 teamleden en de directie om feedback te vragen
 • De daltoncoördinator heeft kennis en inzicht op het terrein van leerinhouden,
  leerlijnen en identiteitsontwikkeling
 • De daltoncoördinator moet in staat zijn de onderwijskundige visie te vertalen in
  concreet pedagogisch didactisch handelen
 • De daltoncoördinator moet in staat zijn om ruimte te geven aan nieuwe
  ontwikkelingen/ experimenten binnen de school, deze te monitoren en bij
  welslagen te borgen in het daltonbeleidsplan

Tijdsinvestering, duur  en studiebelasting opleiding daltoncoördinator

De opleiding wordt verdeeld over  twee blokken in twee opeenvolgende schooljaren en heeft een studiebelasting van totaal 7.5 ects = 210 uur

Blok 1

Start 2 daagse 21 uur
5 dagdelen van 3 uur 15 uur
Drie intervisiebijeenkomsten van 3 uur 9 uur
Slotdag van jaar 1 7 uur
Literatuur 32 uur
Zelfstandig werken aan studie/ portfolio 36 uur
Totaal 105 uur

Blok 2

Startdag 7 uur
4 dagdelen van 3,5 uur 14 uur
Drie intervisiebijeenkomsten van 3 uur 9 uur
Slotdag van jaar 2 7 uur

Eindpresentatie m.b.v. portfolioOverleggen daltonontwikkelingsplan

 

Collegiale feedback

Literatuur

32 uur
Zelfstandig werken aan studie/ portfolio 36 uur
Totaal 105 uur

Vrijstelling

Door het overleggen van bewijzen  van deelname aan cursus(sen), tweedaagse bijeenkomsten of andere vormen van (relevante) scholing op het gebied van daltoncoördinatie zal vrijstelling plaatsvinden voor maximaal de helft van de totale studiebelasting (= 105 uur)

Slotmiddag na 2de jaar

Tijdens de slotmiddag presenteert de individuele cursist zijn portfolio aan de gehele groep en zal aansluitend de uitreiking van de certificaten plaatsvinden.

Nazorg

Jaarlijks organiseren wij een terugkomdag, waarbij er ruimte is voor inspiratie en delen.

Deze dag is ook toegankelijk voor daltoncoördinatoren die nog in opleiding zijn en vormen een mooie aanvulling op het ontstaan van het eigen netwerk vanuit eigenaarschap.

Samenwerkendleren binnen de daltoncoördinatie.

Soms is het heel prettig om meerdere daltoncoördinatoren binnen een school te hebben zodat diverse taken (of bouwen) verdeeld kunnen worden en kwaliteiten optimaal benut kunnen worden.

Steeds vaker zien wij dat een heel veranderteam uiteindelijk de opleiding voor daltoncoördinator gaat doen.

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft