Cursus daltoncoördinator
Cursus voor daltoncoördinator met NDV certificaat voor de daltoncoördinator
Opbouw cursus daltoncoördinator

De Nederlandse dalton vereniging stimuleert de aanwezigheid en het functioneren van een daltoncoördinator op daltonscholen. Beginnende
daltoncoördinatoren vragen zich vaak af wat de specifieke taken zijn en wat er van hen verwacht kan worden. Tijdens de cursus gaan we in op de verschillende taken van een daltoncoördinator en we proberen tot een specifieke taakomschrijving te komen, hierbij behoort een Portfolio en een POP. Delen en ervaringen uitwisselen is de meerwaarde voor veel daltoncoördinatoren.

Beginsituatie
 • De cursist is werkzaam in het daltononderwijs.
 • De cursist is in het bezit van het certificaat daltonleraar of is hiermee bezig.
 • De cursist is of wordt in de praktijk belast met de taak dalton te coördineren in de eigen schoolorganisatie.
 • De cursist geniet vrijstellingen voor reeds doorlopen cursus(sen) daltoncoördinator.
We kijken tijdens de cursus naar verschillende aspecten:
 • Mijn taken als daltoncoördinator, mijn ontwikkeling, wat heb ik nodig om
  mijn taak uit te kunnen voeren?

 • Mijn contact met de collega’s van mijn team, wat kan ik voor hen betekenen?

 • Mijn plek binnen de schoolontwikkeling en dan uiteraard met name de daltonontwikkeling.

 • Mijn plek binnen dalton op regionaal en landelijk niveau, wat wordt er van mij verwacht?

 • Onze school en de omgeving, tevens communicatie met ouders

 • Van binnen naar buiten, ik als daltoncoördinator, en vervolgens: met wie heb ik allemaal te maken, welke technieken heb ik tot mijn beschikking om
  onze school verder te brengen binnen dalton?

 • Waar ligt het eigenaarschap? Hoe zorg ik voor een breedgedragen
  teamontwikkeling?

 • De bijeenkomsten zijn gericht op het coachen van je collega’s, de techniek , de achtergronden met praktijkopdrachten

 • De daltoncoördinator heeft een specifieke taak binnen de lerende
  organisatie.

 • Tijdens de bijeenkomsten maar ook in het portfolio van de cursist en het
  daltonbeleidsplan is te lezen welke rol de daltoncoördinator speelt binnen
  de organisatie.

Sleutelwoorden en begrippen:

De ontwikkeling van de daltoncoördinator wordt gevuld met onderwerpen binnen de daltonvisie(deze thema’s ook noemen binnen het reflectieverslag rond de eigen ontwikkeling):

 • Van leiden naar begeleiden
 • Eigenaarschap creëren binnen je team

 • Loslaten daar waar het kan, leiden daar waar het moet

 • Vrijheid in gebondenheid hanteren als coördinerende binnen de school

 • Samenwerken benutten als kans voor ontwikkeling en teambuilding(pedagogisch klimaat)

 • Samenwerken inzetten om mensen optimaal te activeren en hun verantwoordelijkheid te laten nemen ten opzichte van elkaar en de ontwikkeling

 • Visie van dalton vertalen in de praktijk op hoger niveau

 • Organisatievormen en technieken om breedgedragen teamontwikkeling tot stand te brengen en te onderhouden.

 • Intervisie, leren van en met elkaar

 • Verantwoordelijkheid, dragen voor jezelf.

  Inhoudelijke doelstellingen
  • De daltoncoördinator heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst, over de daltonpraktijk en actuele wetenschappelijke
   ontwikkelingen.

  • De daltoncoördinator moet in staat zijn om een 5 jaren daltonbeleidsplan te schrijven waarin de aanbevelingen n.a.v. de daltonvisitatie zijn opgenomen.

  • De daltoncoördinator moet in staat zijn een daltonvisitatie voor te bereiden, waarbij de zelfevaluatie centraal staat.

  • De daltoncoördinator ondersteunt het daltonproces binnen de school en neemt daartoe initiatieven naar het team in overleg met de directie.

  • De daltoncoördinator heeft een rol in het opvangen en begeleiden van nieuwe leraren en draagt zorg voor het doorgeven van het daltonproces.

  • De daltoncoördinator kan collega’s coachen en begeleiden, waarbij enerzijds de collega’s ruimte wordt gegund en anderzijds de daltonafspraken worden geborgd samen met het team.

  • De daltoncoördinator heeft kennis en inzicht om te kunnen mobiliseren, inspireren, waarderen en reflecteren.

  • De daltoncoördinator draagt zorg voor reflectiemomenten voor teamleden en voor zichzelf door 2 teamleden en de directie om feedback te vragen.

  • De daltoncoördinator heeft kennis en inzicht op het terrein van leerinhouden, leerlijnen en identiteitsontwikkeling.

  • De daltoncoördinator moet in staat zijn de visie te vertalen in concreet
   pedagogisch didactisch handelen.

  • De daltoncoördinator moet in staat zijn om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen/ experimenten binnen de organisatie, deze te monitoren en
   bij welslagen te het borgen te organiseren met het team in het daltonbeleidsplan.

   

  Tijdsinvestering, duur  en studiebelasting opleiding daltoncoördinator

  De opleiding wordt verdeeld over  twee blokken in twee opeenvolgende
  schooljaren en heeft een studiebelasting van totaal 7.5 ects = 210 uur
  Vraag gerust om de uitgebreide Flyer.
  Vrijstelling
  Door het overleggen van bewijzen  van deelname aan cursus(sen), tweedaagse
  bijeenkomsten of andere vormen van (relevante) scholing op het gebied
  van daltoncoördinatie zal vrijstelling plaatsvinden voor maximaal de helft van de
  totale studiebelasting (= 105 uur)
  Slotmiddag na 2 de  jaar
  Tijdens de slotmiddag presenteert de individuele cursist zijn portfolio aan de
  gehele groep en zal aansluitend de uitreiking van de certificaten plaatsvinden.
  Nazorg

  Jaarlijks organiseren wij een terugkomdag of terugkomtweedaagse, waarbij er
  ruimte is voor inspiratie en delen.
  Deze dag(en) is ook toegankelijk voor daltoncoördinatoren die nog in opleiding zijn
  en vormen een mooie aanvulling op het ontstaan van het eigen netwerk vanuit
  eigenaarschap.
  Samenwerkendleren binnen de daltoncoördinatie.
  Soms is het heel prettig om meerdere daltoncoördinatoren binnen een school of
  kindcentrum te hebben zodat diverse taken (kinderopvang/ BSO/ bouwen)
  verdeeld kunnen worden en kwaliteiten optimaal benut kunnen worden.
  Steeds vaker zien wij dat een heel veranderteam uiteindelijk de opleiding voor
  daltoncoördinator gaat doen.

  Laat een bericht achter

  Noordijk dalton advies is te bereiken via:

  Telefoonnummer

  Postadres

  Kloosterkade 212
  2628JJ  Delft