IB en dalton

Wat is onze rol binnen de zorgstructuur?
En hoe bewaak je ook daar de daltonvisie.
In het onderwijs hebben we te maken met allerlei kinderen:
(hoog)begaafd
RT behoevend
Chaotisch
Prikkelgevoelig
ADHD
Autisme
Iedereen roept dat alle kinderen binnen onze klassen een plek zouden moeten kunnen krijgen.
Maar hoe organiseren we dat?
En hoe kunnen wij als IBer onze collega’s hierin ondersteunen?
Meer weten…. begrijpen….en dan toepassen

Wij hebben diverse bijeenkomsten op het gebied van deze specifieke zorg. De bijeenkomsten worden gegeven door mensen uit de praktijk.

Theorie is prima… maar hoe passen we het vanaf morgen toe?

Bij ons kunt u de NDV gecertificeerde opleiding voor de Dalton IB’er volgen.

Doelstelling en inhoud:
Kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst

Visie op het daltononderwijs

Aandacht voor de kernwaarden daltononderwijs, vrijheid in gebondenheid/ verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie en de vertaling daarvan in de dagelijkse praktijk van de interne begeleiding

Collega’s kunnen coachen en begeleiden op het gebied van:

 1. het vormgeven van een pedagogisch klimaat
 2. klassenmanagement, organisatie en inrichting
 3. het kunnen omzetten van doelen in taken (op maat)
 4. het zien en horen van het kind
 5. het inrichten van een leeromgeving op maat voor kinderen, waarbij de mogelijkheden/ talenten van de teamleden optimaal ingezet worden

Zorgdragen voor borging van de daltonkernwaarden, bijvoorbeeld via kijkwijzer, daltonboek, collegiale consultatie of de gesprekscyclus.

Gedragsmoeilijkheden en dalton

Een handreiking voor leerkrachten en IBers om kinderen met gedragsmoeilijkheden te leren begrijpen en beter met ze te kunnen omgaan. Welke mogelijkheden biedt ons Daltononderwijs voor het omgaan en begeleiden van deze kinderen? We gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind met goed Daltonleraarschap. Daarnaast kennis van verschillende gedragsmoeilijkheden. En praktische vormen om meteen de volgende dag aan de slag kunnen.

Daltononderwijs en het opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is een belangrijke pijler van de Kwaliteitsagenda PO en de onderwijsinspectie. Vijf indicatoren in het waarderingskader  van de onderwijsinspectie verwijzen namelijk naar elementen van opbrengstgericht werken:

 • Leraren volgen vorderingen van leerlingen systematisch
 • De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van leerlingprestaties
 • De school gaat de effecten van de zorg na
 • De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten
 • De school evalueert regelmatig het onderwijsproces

Opbrengstgericht werken is dus een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. Maar wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat in de groep en op je school?

Hoe kijken we vanuit de daltonvisie tegen opbrengstgericht werken aan?

Allemaal vragen waarop praktische antwoorden gegeven worden in een drietal bijeenkomsten

Beelddenkers in het onderwijs
 • Hoe ga je met deze kinderen om en waar moet je opletten?
 • Hoe halen we uit deze kinderen wat erin zit?
 • Beelddenkers denken in beelden en niet in taal.

Bij beelddenkers zie je vaak een leerachterstand, een motivatie probleem of  een informatieverwerkingsprobleem.

 • Dit  ontstaat  doordat de leerstof op school talig en auditief wordt aangeboden.

De leerstof wordt niet goed begrepen en  onthouden.

 • Dit kan leiden tot frustratie, faalangst en onderpresteren.

Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen met ADHD, ADD,dyslexie en hoogbegaafdheid beelddenkers zijn.

Doel: Het kind krijgt weer plezier in leren, ontwikkelt zelfvertrouwen en de leerresultaten  verbeteren. Leren wordt weer leuk!

De workshop bestaat uit:

De kenmerken van een beelddenker.

Beelddenkers herkennen.

De mogelijkheden binnen een  Daltongroepsorganisatie.

Kwaliteiten van een beelddenker leren inzetten

De techniek van de 5’v

Je groep enthousiasmeren, motiveren en in beweging krijgen dat wil toch elke leerkracht.

We gaan uit van de kwaliteiten van een kind. Positieve benadering en betrokkenheid staan voorop.

Wat de samenstelling van je groep ook is of welke les je wilt gaan geven, met de 5 V’s  kan elke les een succes zijn!

Deze techniek vergroot de betrokkenheid van leerlingen, motiveert en enthousiasmeert.

Tijdens de workshop worden de 5 v’s besproken en in praktische werkvormen toegepast.

Er worden tips geven en een les uitgewerkt zodat er gelijk mee gewerkt kan worden.

 

In 5 stappen naar een succes volle les!

Sociaal-emotionele ontwikkeling en samenwerken

Samenwerken het gaat niet altijd van zelf….   Een groep die goed in balans is kan goed samenwerken.

Hoe werk je aan de basisbalans van de groep?

Hoe geef je kinderen zelfvertrouwen en creëer je de veiligheid om werken en samenwerken mogelijk te maken?

Tijdens deze workshop kijken we naar de relatie tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en samenwerken.

Leren we de verschillende ontwikkelingsfases herkennen zodat we erin de praktijk goed op kunnen reageren.

Verschillende Dalton samenwerkingsniveaus.

Welke basis is er nodig om tot samenwerken te komen?

Hoe ga je met gedragsproblemen binnen samenwerken om?

De praktijk: tips, werkvormen en handvatten….morgen direct aan de slag!

Locatie:

Uw school? Laat bij aanmelding weten of u gelegenheid geeft.

Doelgroep:

Hele teams of losse deelnemers. Men betaalt per deelnemer, tenzij men deze bijeenkomsten voor het hele team boekt. Dan gelden bijeenkomstprijzen.

Voor meer informatie:

Noordijkdaltonadvies

Glenda.noordijk@gmail.com

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft