De volledige cursus daltonleraar PO/VO :

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt iedere deelnemer, cursist een aantal startdocumenten.

In deze documenten staat beschreven wat er van de cursist verwacht wordt gedurende de periode dat de cursus gevolgd wordt.

In de meeste gevallen duurt de cursus 2 schooljaren. In specifieke gevallen kiezen cursisten ervoor versneld de cursus te volgen.

Per 1 augustus 2017 staat de NDV toe dat cursisten desgewenst de cursus in 1 jaar volgen, mits de bewijslast hetzelfde blijft. Cursisten kunnen aangeven dat ze dit wensen. In overleg maken we het rooster passend. De cursisten betalen de cursus dan ook in 1 jaar.

Samengevat:

 • 2 jarige opleiding (of desgewenst 1 jarig)
 • 10 inhoudelijke bijeenkomsten, 1 presentatiebijeenkomst
 • Literatuur en bronnen
 • Certificaat onder licentie van de NDV
 • 100% presentie (altijd in te halen bij uitval en dat regel je op eigen initiatief)
 • 2de jaar (2e gedeelte) aansluitend bij de eigen ontwikkelbehoefte
 • Portfolio als groeidocument(met verschillende vaste onderdelen)
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijk contact tussendoor met je studiecoach
 • Presentatie op eigen wijze
 • Behoefte aan differentiatie altijd zelf aangeven, veel is mogelijk.
 • Presentatie op eigen wijze
 • 1 bedrag voor de gehele cursus, te betalen in twee delen (per cursusjaar) of bij versnellen in 1 keer
 • Losse bijeenkomsten 90 euro, met getuigschrift

 

Opleiding tot daltonleraar (goedgekeurd door de Nederlandse Daltonvereniging)

Met je team de cursus volgen

Niet iedere school, die zijn leraren wil scholen als daltonleraar, heeft dezelfde uitgangssituatie.
Middels een gesprek zal de beginsituatie duidelijk moeten worden en vervolgens worden er uit het volledige aanbod, 10 cursusonderdelen gekozen die tezamen een afgerond geheel vormen. Deze cursusonderdelen moeten zowel pedagogisch, didactisch en organisatorische inhouden hebben en voldoende aandacht besteden aan de 5 kernwaarden:

 • Vrijheid in gebondenheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerking
 • Effectiviteit
 • Reflectie

 

Over het algemeen kan wel gezegd worden dat onderdelen als: visie, taken maken, groepsorganisatie, samenwerkend leren, keuzewerk en zelfstandigleren meestal de basisbijeenkomsten vormen.

 • Met het hele team

Als de school als team het opleidingstraject in gaat, is het uitgangspunt de 0-meting. En kunnen we de inhouden op maat uitwerken. De cursussen vinden plaats op locatie.

 • Als losse leraar

 

 

De dalton scholing voor ‘Losse cursisten’

 

Naar aanleiding van cursistevaluaties en voortschrijdend inzicht hanteren wij sinds schooljaar 2009-2010 een andersoortige aanpak voor de ‘losse-cursist groepen’.

Wij nemen u even mee in ons denken..
Men is van ons gewend dat wij volledige scholings-,en begeleidingstrajecten op maat uitwerken en het cursusaanbod passend maken voor het team.
Afgelopen jaren lieten wij 2dejaars cursisten meedenken in het aanbod voor dat 2de jaar.

Bij de losse cursisten lopen wij soms aan tegen de verschillende instapniveaus van de leraren.
Anderzijds zijn de groepen losse leraren vaak enorm inspirerend voor elkaar en ontstaan er mooie uitwisselingen tussen de diverse scholen.

Één en ander heeft geleid tot een nieuwe innovatieve aanpak waarbij iedere cursist een opleiding op maat krijgt.

Wat zit er minimaal in het eerste jaar van de cursus:

 • Visie;
 • Groepsorganisatie;
 • De taak binnen Dalton;
 • Keuzewerk;
 • Samenwerkendleren 1;
 • Zelfstandigleren;

Het tweede cursusjaar, bestaande uit 4 inhoudelijke bijeenkomsten, kan de cursist zelf inhoudelijk indelen.
De cursisten krijgen een overzichtslijst met onderwerpen zoals:

 • De nieuwe kernwaarden binnen Dalton;
 • Samenwerkend leren 2;
 • Pedagogisch klimaat en gedragsproblematiek;
 • Evalueren reflecteren;
 • Meervoudige intelligentie en keuzewerk;
 • Meervoudige intelligentie binnen de taak en de instructie;
 • Differentiëren;
 • Handelingswijzers;
 • Het kind portfolio;
 • Effectieve instructie;
 • Coach gesprekken met kinderen;
 • Thematisch werken binnen Dalton;
 • Het kind als eigenaar van zijn leerproces;
 • Wereldoriëntatie en zaakvakken;
 • De uitnodigende, leerrijke omgeving;

De cursisten kunnen vóór het begin van het schooljaar intekenen voor de diverse onderdelen. Wij gaan met deze keuzes aan de slag en maken een planning. Het schema voor het cursusjaar staat op de website.

Aan het eind van de 10 inhoudelijke bijeenkomsten geeft de cursist aan dat het certificaat aangevraagd kan worden en tekent de cursist in voor een afrondende bijeenkomst, waar men zijn ontwikkeling presenteert.

Deze presentatie(alleen of in tweetallen) geeft de cursist op eigen wijze vorm, en kan voor de gehele groep, maar ook in kleinere groepen plaats vinden. Daarbij geven de cursisten elkaar feedback op inhoud en presentatie.

De cursist heeft zo de mogelijkheid om de cursusinhoud aan te laten sluiten bij de eigen ontwikkelbehoefte.

3de jaars, 4de jaars

Leraren geven aan dat zij na 2 jaar cursus en het behalen van hun certificaat, nog behoefte hebben aan een voortgezette ontwikkeling. Daarnaast heeft het delen met collega’s ook een enorme meerwaarde voor hen.

Dit is een mooi gegeven, vooral daar de NDV zich uitgesproken heeft over de noodzaak van groei en ontwikkeling ook voor de al gecertificeerde leraar.
Met de vraag: Eens een certificaat, altijd een certificaat?

Voortgezet dalton

Als we kijken naar de ontwikkelingen rond de wet BIO, de ontwikkelingen rond de functiemix van leraren met meer ambitie, functiedifferentiatie en het lerarenregister, is het een logisch gevolg dat ook wij hier iets mee doen.

Het kiezen van verdiepings-,of verrijkingsbijeenkomsten kan op dezelfde wijze plaats vinden.
Uit het aanbod kan de cursist zijn ‘menukaart’ vullen met de gewenste onderdelen passend bij het Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

Het certificaat voor de daltonleraar wordt per persoon éénmalig verstrekt door de NDV, maar de aanvullende cursusinhouden worden afgesloten met een getuigschrift van Noordijkdaltonadvies zelf.

Daarop zullen ook de uren voor studiebelasting en vervolginzet en verwerking binnen het eigen groeidocument vermeld staan.

De vervolgbijeenkomsten kunnen per stuk, per persoon ingekocht worden, maar de cursist ontvangt reductie als er 5 cursusinhouden gekozen worden.

Daarnaast hebben wij een MASTERCLASS, waarbij de inhouden specifiek toegespitst zijn op ‘eigenaarschap’.

Losse cursussen zijn over het algemeen op woensdagen(dubbele bijeenkomsten), dinsdagavonden of donderdagavonden voor daltonleraren en op dinsdagavonden voor pedagogisch medewerkers.

Een offerte voor het 3de of volgende jaar maken wij graag voor u.

De cursussen kunnen op wisselende locaties plaats vinden. Afhankelijk van de herkomst van de cursisten. (en hun wensen voor het aanbod van onderwerpen)

Onderwerpen

Korte samenvatting van het aanbod:

 

Visie

Met behulp van bouwstenen bouwen wij de muur die een stevig fundament vormt voor ons onderwijs. Hoe verhouden die bouwstenen zich tot de kenmerken en uitgangspunten van dalton?

Doel

 • Waar liggen de raakvlakken tussen onze visie en de diverse uitspraken met betrekking tot verschillende onderwijssituaties.
 • De uitspraken hebben betrekking op organisatie, didactiek en pedagogiek.
 • Het laat zien dat dalton meer is dan een organisatorische uitwerking van ‘weer samen naar school’. Het sluit aan bij denken over mensen en leerprocessen.

 

Wat is een goede daltonschool?

Wie bepaalt of wij een goede daltonschool zijn?
Zijn dat de ouders, de leerlingen, de leraren, de inspectie of wellicht de visiteurs van de NDV?
Waar voldoet een ‘goede’ daltonschool aan?
Waar vinden wij de daltonaspecten terug binnen de organisatie, pedagogiek en didactiek?
Lerende organisatie, veranderteam en communicatie zijn de kernwoorden.

Doel

 • Niet iedere daltonschool is gelijk. Het heeft te maken met keuzes.
 • Keuzes die passen bij team, populatie, capaciteiten van mensen en visie.
 • Als je weet wie je wilt zijn en wat er binnen je mogelijkheden past, wil je ontwikkelen middels een traject.
 • Hoe pak je dat aan?
 • Wat is er nodig?

 

Groepsorganisatie onderbouw

Hoe ziet de klas eruit? Welke mogelijkheden krijgen de kinderen?
Wat is de rol van de leraar in de klas? Tevens de overgang naar groep 3.
Welke hulpmiddelen zou je kunnen gebruiken en welke vaardigheden hebben de kinderen nodig. De onderbouw; het fundament van dalton.

Doel

 • Het zwaartepunt van de daltonontwikkeling ligt in de onderbouw PO, of tijdens de introductieperiode van het VO\
 • Welke vaardigheden leer je een kind aan om zich optimaal te ontwikkelen binnen de uitgangspunten van dalton?
 • Hoe geef je kinderen al in hun eerste leerjaren de verantwoordelijkheid en het vertrouwen waar ze verder mee kunnen?
 • Aan de orde komen: inrichting, organisatie, materiaalgebruik, didactische werkvormen, middelen om de zelfstandigheid te vergroten en werkafspraken.

 

Groepsorganisatie bovenbouw

Hoe bouwen wij voort op het fundament dat in de onderbouw gelegd is.
Welke rode lijn is te ontdekken in opbouw. Waar kunnen de kinderen in groeien tot een school door, voor en van de kinderen. Wat kunnen kinderen uiteindelijk bereiken op een daltonschool? En welke executieve vaardigheden heeft het onderwijs ingebouwd? Hoe is de overgang naar het VO?

Doel

 • Een kind dat beschikt over een basispakket daltonvaardigheden moet de mogelijkheid krijgen zijn ‘gereedschapskist’ te onderhouden, te gebruiken en uit te breiden.
 • Hoe organiseer ik mijn onderwijs zo dat de kinderen maximaal geactiveerd zijn in het proces?
 • Welke middelen heb ik daarbij nodig en welke eisen stelt het aan mij als leraar en aan de inrichting van mijn school.

 

Taken maken, registreren

Hoe begin je in een klas te werken met een taak?
Wat moeten de kinderen kunnen? Wat moet de leraar wbt vaardigheden in huis hebben?
Waar moet de organisatie aan voldoen?
Welke onderdelen zijn wenselijk op het taakmiddel?

Doel

 • De taak Waaruit bestaat een taak, waarmee houden we rekening bij het samenstellen
 • Presentatie van de taak Vormgeving / modellen, planningsdeel, evaluatie mogelijkheid
 • Afstemmen van begrippen Keuzetaak, herhalingstaak, verrijkingswerk, extra werk, Oertaak
 • Registratie Wat registreren we en waarom, wat registreert de leerling, zelfcorrectie

 

Samenwerkend leren 1

Wat kan samenwerkend leren voor ons betekenen.
Welke plaats neemt de medeleerling in.
Welke vormen van samenwerkend leren zijn te onderscheiden en hoe kunnen we hiertoe de eerste stap zetten?
Hoe leren we kinderen de vaardigheden die nodig zijn?
Wij ondervinden aan den lijve wat samenwerkend leren met zich mee kan brengen (interactief)

Doel:

Pedagogisch samenwerkend leren, didactisch samenwerkend leren, maatjesleren, groepstafels, mentorleren, tutorleren.

 • Wat zegt het over vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en rolverdeling.

 

Samenwerkendleren 2

Als een eerste stap gezet is en kinderen samenwerkend leren als vanzelfsprekend ervaren, mogen wij ons afvragen hoe we meer kwaliteit, opbrengst en mogelijkheden genereren binnen de school. Hoe kunnen wij verantwoordelijkheid, vertrouwen, sterktes en zwaktes optimaal neerzetten in de klas.

Doel:

 • Uitgaande van de bekendheid met en de ervaring van de leraren met samenwerkendleren, gaan wij dieper in op:
 1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid
 2. Individuele verantwoordelijkheid
 3. Directe interactie
 4. Sociale vaardigheden die hierbij nodig zijn en de beginsituatie hiervan
 5. Evaluatie van het groepsproces

 

Zelfstandigleren

Zelfstandig werken is geen zelfstandig leren. Hoe leren wij de kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandiglerende individuen?
Voor een groot deel geven wij de mogelijkheden hiertoe.
Hoe stimuleer je dit proces als leraar en hoe schep je een omgeving waarbij kinderen uitgedaagd worden tot zelfstandig leren?

Doel:

 • Bewustwording van onze taak als leraar.
 • En kennismaken met de 9 C’s:
 1. CAPABILITY, heeft het kind de vaardigheden om de taak met succes uit te voeren?
 2. CONFIDENCE,gelooft het kind dat hij de taak met succes kan volbrengen?
 3. CHALLENGE, zit er voldoende uitdaging in het werk?
 4. CRITERIA,zijn de criteria voor goed of slecht duidelijk?
 5. CREDIBILITY, houdt de leraar zijn woord m.b.t. beloning c.q. sanctie?
 6. CONSISTENSY, weet het kind hoe de leerkracht reageert op goed c.q. slecht werk?
 7. COMPENSATION, levert een goede prestatie een beloning op die het kind op prijs stelt?
 8. COST,kan het kind zijn inzet goed inschatten(doen en laten)?
 9. COMMUNICATION, is er een goede communicatie tussen leerling en leraar?

 

Pedagogisch klimaat

Veiligheid, respect en vertrouwen. Pedagogisch klimaat is uitgangspunt voor optimale prestaties. Hoe bereiken wij dit gevoel van welbevinden dat leidt tot succes?

Doel:

 • Het pedagogisch klimaat dat ben jij!

Activiteiten om een optimaal pedagogisch klimaat te creëren.

Evalueren, reflecteren

Processen en resultaten, waar we naar kijken kan variëren, maar aandacht voor dit onderdeel maakt een kind verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Een structurele aanpak.

Doel:

 • Wat is het verschil tussen evalueren en reflecteren. Door zelf te ervaren ontdekken de leraren wat de kracht is van een gestructureerde evaluatie. We zetten vervolgens de eigen structuur neer. En maken praktische hulpmiddelen om ‘morgen’ al te gebruiken.

 

Meervoudige intelligentie

Meervoudige intelligentie, ontwikkeld door Howard Gardner. MI kan een verrijking zijn binnen dalton. Je komt meer te weten over de meervoudige intelligenties, maar je leert daardoor de kinderen in je klas ook beter kennen, erkennen en herkennen. Iedereen heeft een andere manier van leren! In deze cursus wordt gekeken hoe u bij het aanbieden van taken en keuzetaken daar op in kunt spelen.

Doel:

 • Op praktische wijze aan de slag met de verschillende intelligenties. Waarbij je ook de kans krijgt om praktisch inzetbare materialen te maken.

 

Differentiëren

De dalton denkwijze en werkwijze geeft ons bij uitstek de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de behoeftes van kinderen op leergebied.
Hoe organiseren wij de differentiatie binnen de groep? Wat verwachten we van kinderen op het gebied van zelfstandigheid?

Doel:

 • Er wordt ruime aandacht besteed aan differentiatie in de taak.
 • Instructie-, evaluatie- en coachmomenten geven de leraar de mogelijkheid dit uit te werken.
 • Welk differentiatiemodel wordt gebruikt?

 

Filosoferen met kinderen(niet voor het tweede jaar)

Filosoferen zien wij als één van de basisbeginselen van zelfstandigleren. Leren zeggen wat je werkelijk bedoelt, luisteren, elkaar vragen kunnen stellen en zelfstandig denken. Allerlei vaardigheden die ontwikkeld worden door het filosoferen met kinderen.

Doel:

 • Verkenning welke waarde filosoferen heeft binnen dalton en aanknopingspunten voor een vertaling naar je klas. In deze praktische workshop, gaan we zelf aan de slag .

 

Handelingswijzers

Een handelingswijzer is een instrument dat van grote pedagogische en didactische waarde kan zijn binnen het proces naar zelfstandigheidsontwikkeling. Processen worden gevisualiseerd. Wanneer handelingswijzers gebruikt worden, is dit tevens een borging van de werkwijze in de klas.

Doel:

 • Neem gerust je digitale camera met snoertje mee, want deze cursus ga je direct aan de slag met het vervaardigen van eigen materiaal.

 

Het portfolio in dienst van het leerproces

Het portfolio binnen het leerproces. Dit is niet zomaar een kind…dit kind is uniek! Het portfolio zegt soms meer over het kind dan het rapport.
Het portfolio is een middel om het rapport een extra dimensie te geven. Kinderen kunnen daarin een eigen verantwoordelijkheid nemen, maar tevens een planning maken voor een volgende werkperiode. Het kind centraal binnen zijn leerproces.

Doel:

 • Een praktische handreiking om de verschillende vormen van portfolio-opbouw te introduceren en na te denken over de status die eraan gegeven wordt.

 

 

Effectieve instructie

Hoe haal je als leraar zoveel mogelijk rendement uit je instructie/ contacttijd met je leerlingen, wanneer pas je welke instructiestrategie toe? Belangrijk is ook dat leerlingen hun leertijd zo effectief mogelijk benutten. Om ze daarin goed te kunnen begeleiden zullen tijdens deze cursus gerichte technieken worden behandeld.

Doel:

 • De deelnemers bewust te maken wat effectieve instructie kan betekenen voor de leerling.
 • Het kernwoord is ‘plannen’, zowel voor de leraar als voor de leerling; het leren gebruiken van handelingswijzers en of andere (digitale) middelen en het verbeteren van de taakgerichtheid.

 

Coachgesprekken met kinderen

Er wordt heel wat gecommuniceerd op scholen: met ouders, met elkaar, over kinderen, maar…ook met kinderen? Hoe voer je gesprekken met kinderen en wat zijn de voorwaarden. In deze workshop gaan we aan de slag met praktische ‘tools’. Het gesprek als centraal instrument rond het leerproces van een kind.

Als de rol van de leraar verandert van leider naar begeleider betekent dat ook dat van ons als leraar andere vaardigheden verwacht worden.
Een kind dat werkt met de waaier van zelfstandigheid , heeft inzicht in zijn doelen en kan aangeven hoe zijn proces gegaan is en wat het nodig heeft van jou als leraar.

Doel

 • Leren evalueren en reflecteren met kinderen in een situatie waarin het kind actief betrokken is in zijn eigen leerproces.
 • Structurele hulpmiddelen geven hierbij de leraar en leerling steun.
 • niet over kinderen, maar met

 

Gesprekken met ouders

Waar kom je voor te staan?
Hoe pak je het aan?
De ouders en jij samen voor het kind.

Doel:

 • Een veilige leeromgeving creëren waarin het kind zich gesteund voelt door alle opvoeders.

 

Dalton en hoogbegaafdheid (niet voor het tweede jaar)

‘Hoogbegaafde kinderen hebben lange tijd associaties opgeroepen in de problematische sfeer. Onderpresteren, ongelukkig voelen, drammende ouders, lastige aandachttrekkers, slachtoffer van pesten, enz. De laatste tijd is er meer aandacht voor kinderen met meer mogelijkheden. (zie kopje ‘hoogbegaafd’) Deze workshop moet aantonen dat het werken met begaafde kinderen een feest kan zijn. Kinderen die meer kunnen verdienen het niet om als beloning het lokaal te mogen versieren als ze eerder klaar zijn dan de rest van de klas. Hoe laat je hun kwaliteiten tot hun recht komen in een heterogeen gezelschap; hoe maak je hen sociaal aanvaard en sociaal vaardig. Allerlei zaken die de praktijk weerbarstig maken.

Doel:

 • Handreikingen voor leraren om begaafde leerlingen te leren begrijpen, te coachen en verder te helpen. En nog een ander voordeel: je wordt er zelf ook geestelijk rijker van’.

 

Thematisch werken binnen dalton

Daltononderwijs biedt vele mogelijkheden om thematisch te kunnen werken; Leerlingen leren niet in aparte vakken maar dmv thema’s waarin de vakken geïntegreerd zijn. Er kan afwisseling ontstaan tussen de cognitieve, creatieve en praktische vaardigheden (opzoeken, samenwerken, verwerken etc). Er kan tegemoet worden gekomen aan de verschillende leerstijlen, intelligenties interesses en niveaus en er ontstaat een verband tussen de werkelijkheid en de te leren stof
Dit alles kan veel plezier en motivatie opleveren wat een basisvoorwaarde is om informatie op te slaan.

 

Het kind als eigenaar van zijn leerproces ’ het kindcontract’
(een handelingsplan ontstaan met en door een kind)

In deze workshop gaan we kijken naar de rol van de leraar: leidend versus begeleidend en zien we dat ook terug in het schrijven van ontwikkelingsplannen? Is het kind lijdend voorwerp of onderwerp?
Laat het tenminste meewerkend voorwerp zijn.

Doel:

 • niet over kinderen, maar met kinderen.

 

Wereldoriëntatie, zaakvakken en dalton

Hoe kun je wereldoriëntatie en zaakvakken boeiender maken voor iedereen.
Hoe activeer je de kinderen en maak je van deze vakken een ervaring?

Doel

 • Manieren te bedenken met elkaar om kinderen te activeren bij de leerstof.
 • Manieren bespreken om kinderen met leesproblemen minder last te laten ondervinden.
 • Alternatieve toetsmethoden bespreken.
 • Zaakvakken in te zetten voor samenwerkend leren.
 • Zaakvakken in te zetten als zelfstandig leren.

 

Keuzewerk

Keuzewerk kan de ultieme uitdaging zijn voor keuzes van een kind.
Hoe kan keuzewerk een duidelijke meerwaarde hebben voor het totale leerproces?
Gedifferentieerd aanbod, op niveau, naar interesse, leerstijl.
Wat is er mogelijk en hoe kan je als leraar de moderne communicatiemiddelen inzetten?

Doel

 • Wat is keuzewerk?
 • Hoe organiseren we het?
 • Wat is de pedagogische meerwaarde van goed keuzewerk?
 • Wat zou goed keuzewerk kunnen zijn?

 

Waar staan we nu? sterkte en zwakteanalyse

Tijdens de cursus hebben we informatie meegenomen de school in.
Hoe staat het op schoolniveau?
Op bouwniveau?
Op groepsniveau?
En hoe ver ben ik? Wat wil ik?
Kortom een reflectiemoment… mogelijk een presentatie van het persoonlijk portfolio. Waar is mijn groei te zien?

Een daltonschool staat net zoals de maatschappij nooit stil.

Doel:

 • Vaststellen van de status van de school, de bouw, de leraar en bijstellen van de doelen en actiepunten. Een opstapje voor een vervolg.

 

De digiles in de klas

De digiles is een eenvoudige maar doeltreffende werkvorm, die op uiteenlopende wijze ingezet kan worden.
Deze workshop is succes verzekerd.
U gaat direct en de slag en uw leerlingen zullen al snel hetzelfde doen.
Prima in te passen binnen zelfstandig leren, evalueren/reflecteren of keuzewerk.

Doel:

 • Het oefenen met deze activerende didactische werkvorm, binnen een veilige webomgeving

Ieder gewenst onderwerp is op maat uit te werken.

Laat een bericht achter

Noordijk dalton advies is te bereiken via:

Telefoonnummer

Postadres

Kloosterkade 212
2628JJ  Delft